Päiväkodin sopimusehdot

MONTESSORIPÄIVÄKOTI KIVAN PAIKAN SOPIMUSEHDOT

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä lähtien. Hoitosopimuksen voimaanastumisen ehtona on myönteinen tukipäätös. Muussa tapauksessa huoltaja sitoutuu itse maksamaan hoitopaikan kokonaishinnan. Hoitosopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi, joka tulee tehdä kirjallisesti. Lapsen siirtyessä kouluun, perheellä on oikeus käyttää päivähoitoa koulun alkamiseen saakka. Palvelusetelin tulee olla keskeytyksettä voimassa siihen saakka. Hoitosopimusta ei voi irtisanoa tai muuttaa loma-ajoiksi, mikäli asiakas haluaa jatkaa päivähoitoa loman jälkeen.

ASIAKASMAKSUT

Perheen hoitomaksu määräytyy palvelusetelipäätöksen ja omavastuuosuuden mukaisesti, johon vaikuttaa perheen tulotiedot ja perhekoko. Myös esiopetuksessa olevan lapsen hoitomaksu määräytyy palveluntuottajan hinnaston mukaisesti. Esiopetus on maksutonta 4 h/päivässä.  Hoitomaksun laiminlyönti on peruste hoitopaikan välittömälle irtisanomiselle. Lapsen poissaolot eivät vaikuta hoitomaksuun kesä- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Neljän viikon yhtäjaksoinen poissaolo kesä- ja heinäkuulla vähentää omavastuuosuutta puolella. Hintoja tarkistellaan vuosittain. Päiväkotimme hinnat ovat nähtävissä parastapalvelua.fi sivuilla.

 

AUKIOLOAJAT

Päiväkoti on avoinna ma-pe klo 7-17. Päiväkoti on pääsääntöisesti avoinna kesäkuukausina ja koulujen loma-aikoina. Poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan vähintään kuukautta aikaisemmin.

 

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

Jokaisesta lapsesta tehdään varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetusikäiselle lapselle esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Suunnitelmia päivitetään tarvittaessa ja vähintään vuosittain. Lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa teemme tarvittaessa yhteistyötä mm. lapsen neuvolan sekä kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) kanssa. Yksittäisen lapsen konsultaatio tapahtuu aina lapsen vanhempien/huoltajien kirjallisella luvalla.

 

VAKUUTUSTURVA

Lapset on vakuutettu tapaturman varalta ryhmätapaturmavakuutuksella Lähitapiola vakuutusyhtiössä. Päiväkotipäivän aikana sattuva mahdollinen tapaturma hoidetaan joko lähimmällä terveysasemalla tai Kainuun keskussairaalassa.

 

LÄÄKEHOITO PÄIVÄKODISSA

Lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti lapsen kotona. Päiväkodissa lapselle annetaan vain pitkäaikaisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (esim. diabetes-, epilepsia-, astma-/allergiakohtauslääkkeet). Lääkehoidosta tehdään yhdessä lapsen vanhempien kanssa henkilökohtainen lääkesuunnitelma, joka sisältää lääkkeenantoluvan lasta hoitavalle henkilöstölle. Reseptilääkkeessä tulee aina olla lapsen nimi, annosteluohje ja lääkkeen säilytystapa. Pääsääntöisesti lääke toimitetaan alkuperäisessä pakkauksessaan kerta-annoksena. Lääkkeitä säilytetään lukitussa kaapissa.

 

PALVELUSETELIN REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Kajaanin kaupunki on palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisteripitäjä. Asiakasrekisteri ylläpidetään kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasrekisterijärjestelmän avulla. Päiväkoti luo ja säilyttää asiakastiedot omassa yksikössään ja luovuttaa tarvittavat alkuperäiset asiakirjat asiakkaalle hoitosuhteen päätyttyä. Kaupunki vastaa syntyneiden asiakastietojen arkistoinnista palvelun päätyttyä,. Päiväkoti säilyttää arkistoitavat asiakirjat kuten henkilötietolaissa (523/1999) ja muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. Asiakkaalla on oikeus omien asiakastietojen tarkistamiseen ja hän voi erillisellä hakemuksella pyytää tietonsa nähtäväkseen.

 

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Ensisijaisesti erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla.  Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajasuojalakia.